skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Virtual reality applied to teletesting

van Den Berg, Thomas J ; Smeenk, Roland J. M ; Mazy, Alain ; Jacques, Patrick ; Arguello, Luis ; Mills, Simon

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5006(1), pp.575-584

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.474151

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...