skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual attention techniques in the graphical user interface

Wright, Julie D ; Zhai, Shumin ; Selker, Ted ; Kelin, Sabra-Ann

Proceedings of SPIE, 03 June 1997, Vol.3016(1), pp.215-222

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.274516

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...