skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of film digitizers to assist radiology image management

Honeyman-Buck, Janice C ; Frost, Meryll M ; Staab, Edward V

Proceedings of SPIE, 01 May 1996, Vol.2711(1), pp.224-231

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.239251

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...