skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LaboImage: portable window-based environment for research in image processing and analysis

Jacot-Descombes, Alain ; Rupp, Marianne ; Pun, Thierry

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.331-340

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58418

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...