skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

apART: system for the acquisition, processing, archiving, and retrieval of digital images in an open, distributed imaging environment

Schneider, Uwe ; Strack, Ruediger

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.288-298

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58414

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...