skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hospital-integrated PACS: R&D effort of the European communities

Ottes, Fenno P ; Bakker, Albert R ; Mattheus, Rudy A ; Osteaux, Michel ; Kouwenberg, Jef M

Proceedings of SPIE, 01 August 1990, Vol.1234(1), pp.721-726

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.18997

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...