skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A straightforward graphical user interface for basic and advanced signal processing of thermographic infrared sequences

Klein, Matthieu T ; Ibarra-Castanedo, Clemente ; Maldague, Xavier P ; Bendada, Abdelhakim

16 March 2008, Vol.6939, pp.693914-693914-9

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819471307 ; ISBN: 0819471305 ; DOI: 10.1117/12.776781

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...