skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A hybrid virtual environment for training of radiotherapy treatment of cancer

Phillips, Roger ; Ward, James W ; Bridge, Pete ; Appleyard, Rob M ; Beavis, Andrew W

27 January 2006, Vol.6055, pp.605508-605508-12

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.650951

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...