skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reusable methodology based on filters in order to define relevant tangible parts for a TUI

Depaulis, Fabrice ; Couture, Nadine ; Legardeur, Jeremy ; Garreau, Ludovic

22 March 2005, Vol.5664, pp.530-539

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.587163

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...