skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The need for separate operational and engineering user interfaces for command and control of airborne synthetic aperture radar systems

Klein, Laura M ; Mcnamara, Laura A

04 May 2017, Vol.10190, pp.101900J-101900J-7

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781510608818 ; ISBN: 1510608818 ; DOI: 10.1117/12.2266387

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...