skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of heavy metals from mine water by cyanobacterial calcification

Dong, Donglin ; LI, Hongjiang ; Zhang, Jie ; Sun, Luke

Mining Science and Technology (China), 2010, Vol.20(4), pp.566-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-5264 ; DOI: 10.1016/S1674-5264(09)60245-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...