skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiscale optimization of flow distribution by constructal approach

Luo, Lingai ; Tondeur, Daniel

China Particuology, 2005, Vol.3(6), pp.329-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-2515 ; DOI: 10.1016/S1672-2515(07)60211-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...