skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A distributed cooperative multicast scheduling strategy in IEEE 802.11 networks

Song, Liubin ; Xu, Youyun ; Xie, Wei ; Yu, Jiang

Journal of Electronics (China), 2011, Vol.28(3), pp.334-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822 ; E-ISSN: 1993-0615 ; DOI: 10.1007/s11767-011-0569-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...