skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Continuous-time model identification for rotorcraft dynamics

Bergamasco, M ; Sguanci, M ; Lovera, M

IFAC Proceedings Volumes, July 2012, Vol.45(16), pp.816-821

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120711-3-BE-2027.00266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...