skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tighter Throughput Lower Bounds of Connectivity-Based Reliable Multicast MAC Protocol for IEEE 802.11 Wireless LANs

Woo-Yong Choi(최우용)

대한산업공학회지, 2012, Vol.38(4), pp.285-288

ISSN: 1225-0988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...