skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Variations in mortality from legal intervention in the United States—1999 to 2013

Drowos, Joanna ; Hennekens, Charles H. ; Levine, Robert S.

Preventive Medicine, December 2015, Vol.81, pp.290-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2015.09.012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...