skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetotactic bacteria: promising biosorbents for heavy metals

Zhou, Wei ; Zhang, Yanzong ; Ding, Xiaohui ; Liu, Yan ; Shen, Fei ; Zhang, Xiaohong ; Deng, Shihuai ; Xiao, Hong ; Yang, Gang ; Peng, Hong

Applied Microbiology and Biotechnology, 2012, Vol.95(5), pp.1097-1104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-012-4245-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...