skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nano-Fibrous Tissue Engineering Scaffolds Capable of Growth Factor Delivery

Hu, Jiang ; Ma, Peter

Pharmaceutical Research, 2011, Vol.28(6), pp.1273-1281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0724-8741 ; E-ISSN: 1573-904X ; DOI: 10.1007/s11095-011-0367-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...