skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gaussian process motion graph models for smooth transitions among multiple actions

Ukita, Norimichi ; Kanade, Takeo

Computer Vision and Image Understanding [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; DOI: 10.1016/j.cviu.2011.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...