skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Handheld Guides in Inspection Tasks: Augmented Reality versus Picture

Polvi, Jarkko ; Taketomi, Takafumi ; Moteki, Atsunori ; Yoshitake, Toshiyuki ; Fukuoka, Toshiyuki ; Yamamoto, Goshiro ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu

IEEE transactions on visualization and computer graphics, July 2018, Vol.24(7), pp.2118-2128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 29813019 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2017.2709746

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...