skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Models as Representations for Supporting the Development of e-Procedures-Chapter 19

Winckler, Marco ; Palanque, Philippe

Usablity in Government Systems User Experience Design for Citizens and Public Servants, Chapter 19, pp.301-315

ISBN: 978-0-12-391063-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-391063-9.00051-1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...