skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gene tree parsimony vs. uninode coding for phylogenetic reconstruction

Cotton, James A. ; Page, Roderic D.M.

Molecular Phylogenetics and Evolution, 2003, Vol.29(2), pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-7903 ; DOI: 10.1016/S1055-7903(03)00109-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...