skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China

Wang, Shaofeng ; Jia, Yongfeng ; Wang, Shuying ; Wang, Xin ; Wang, He ; Zhao, Zhixi ; Liu, Bingzhu

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60070-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...