skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influencing factors of colostrum exposure to low-level lead and their relationship with early neural development of infants

Li, Shiguang ; Wang, Guoping ; Fu, Kui ; Qi, Chunru ; Wu, Xianguo ; Kong, Qinghao ; Liang, Yingyi

Neural Regeneration Research, 2007, Vol.2(9), pp.557-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374 ; DOI: 10.1016/S1673-5374(07)60112-1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...