skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2P1-J04 Indoor Positioning for Robots Using a Single Pseudolite and Movable Receiver(Integrating Ambient Intelligence)
2P1-J04 単一スードライトと可動型受信機を用いたロボットのための屋内測位(空間知)

坂本, 義弘 ; 有江, 浩明 ; 海老沼, 拓史 ; 藤井, 健二郎 ; 菅野, 重樹 ; Sakamoto, Yoshihiro ; Arie, Hiroaki ; Ebinuma, Takuji ; Fujii, Kenjirou ; Sugano, Sigeki

ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 2011, Vol.2011(0), pp._2P1-J04_1-_2P1-J04_2

ISSN: 2424-3124 ; DOI: 10.1299/jsmermd.2011._2P1-J04_1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...