skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Internal orientalism in America: W.J. Cash’s The Mind of the South and the spatial construction of American national identity

Jansson, David R.

Political Geography, 2003, Vol.22(3), pp.293-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/S0962-6298(02)00098-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...