skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A layout inference algorithm for Graphical User Interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús ; Vanderdonckt, Jean

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.10.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...