skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Economics of transaction costs saving forestry

Zhang, Y.

Ecological Economics, 2001, Vol.36(2), pp.197-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8009 ; DOI: 10.1016/S0921-8009(00)00228-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...