skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wearable technologies: The role of usefulness and visibility in smartwatch adoption

Chuah, Stephanie Hui-Wen ; Rauschnabel, Philipp A. ; Krey, Nina ; Nguyen, Bang ; Ramayah, Thurasamy ; Lade, Shwetak

Computers in Human Behavior, December 2016, Vol.65, pp.276-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.047

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...