skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Targeting physical activity interventions for adults: When should intervention occur?

Holliday, Katelyn M. ; Lin, Dan Yu ; Chakladar, Sujatro ; Castañeda, Sheila F. ; Daviglus, Martha L. ; Evenson, Kelly R. ; Marquez, David X. ; Qi, Qibin ; Shay, Christina M. ; Sotres-Alvarez, Daniela ; Vidot, Denise C. ; Zeng, Donglin ; Avery, Christy L.

Preventive Medicine, April 2017, Vol.97, pp.13-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2016.12.036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...