skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bleeding associated with the management of acute coronary syndromes

De Silva, Kalpa ; Myat, Aung ; Cotton, James ; James, Stefan ; Gershlick, Anthony ; Stone, Gregg W

Heart, 13 April 2017, Vol.103(7), p.546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2015-307602 ; PMID: 28087588

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...