skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Study of losses of volatile compounds from dynamites. Investigation of cross-contamination between dynamites stored in polyethylene bags

Sáiz, Jorge ; Ferrando, José-Luis ; Atoche, Juan-Carlos ; Torre, Mercedes ; García-Ruiz, Carmen

Forensic Science International, 2011, Vol.211(1), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738 ; DOI: 10.1016/j.forsciint.2011.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...