skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of vinylene carbonate on high temperature storage of high voltage Li-ion batteries

Eom, Ji-Yong ; Jung, In-Ho ; Lee, Jong-Hoon

Journal of Power Sources, 2011, Vol.196(22), pp.9810-9814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...