skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Levels of heavy metals in a multifloral Saudi honey

Bazeyad, Abdulqader ; Al-Sarar, Ali ; Rushdi, Ahmed ; Hassanin, Ashraf ; Abobakr, Yasser

Environmental Science and Pollution Research, 2019, Vol.26(4), pp.3946-3953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-3909-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...