skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mathematical modeling of powder-snow avalanche flows

Dutykh, Denys ; Acary-Robert, Céline ; Bresch, Didier; Bresch, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 11, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1467-9590.2010.00511.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...