skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Merging sub-networks in VANETs by using the IEEE 802.11xx protocols

Caballero-Gil, Cándido ; Caballero-Gil, Pino ; Molina-Gil, Jezabel

Peer-to-Peer Networking and Applications, 2015, Vol.8(4), pp.664-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-6442 ; E-ISSN: 1936-6450 ; DOI: 10.1007/s12083-014-0313-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...