skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semi-synchronous speech and pen input for mobile user interfaces

Shinoda, Koichi ; Watanabe, Yasushi ; Iwata, Kenji ; Liang, Yuan ; Nakagawa, Ryuta ; Furui, Sadaoki

Speech Communication, 3/2011, Vol.53(3), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676393 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2010.10.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...