skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rural Finance and Agricultural Technology Adoption in Ethiopia: Does the Institutional Design of Lending Organizations Matter?

Abate, Gashaw Tadesse ; Rashid, Shahidur ; Borzaga, Carlo ; Getnet, Kindie

World Development, August 2016, Vol.84, pp.235-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.03.003

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...