skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isolation of phosphate solubilizing bacteria and their potential for lead immobilization in soil

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.185(2), pp.829-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.09.095

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...