skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Residential energy-efficient technology adoption, energy conservation, knowledge, and attitudes: An analysis of European countries

Mills, Bradford ; Schleich, Joachim

Energy Policy, October 2012, Vol.49, pp.616-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2012.07.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...