skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving Psychotherapeutic Medication Prescribing in Florida: Implementation of the Florida Medicaid Drug Therapy Management Program (MDTMP)

Constantine, Robert ; McPherson, Marie ; Jones, Mary ; Tandon, Rajiv ; Becker, Edmund

Community Mental Health Journal, 2013, Vol.49(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-3853 ; E-ISSN: 1573-2789 ; DOI: 10.1007/s10597-012-9497-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...