skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Making sick hospitals better: important lessons for all

Tingle, John

British journal of nursing (Mark Allen Publishing), 2014, Vol.23(16), pp.908-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-0461 ; PMID: 25203764 Version:1 ; DOI: 10.12968/bjon.2014.23.16.908

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...