skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

National poverty reduction strategies and HIV/AIDS governance in Malawi: A preliminary study of shared health governance

Wachira, Catherine ; Ruger, Jennifer Prah

Social Science & Medicine, June 2011, Vol.72(12), pp.1956-1964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2010.05.032

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...