skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Threshold of Toxicological Concern for prenatal developmental toxicity in rats and rabbits

van Ravenzwaay, B ; Jiang, X ; Luechtefeld, T ; Hartung, T

Regulatory Toxicology and Pharmacology, August 2017, Vol.88, pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-2300 ; E-ISSN: 1096-0295 ; DOI: 10.1016/j.yrtph.2017.06.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...