skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analyses of Intergenerational Mobility: An Interdisciplinary Review

Torche, Florencia; Grusky, David B (Editor) ; Smeeding, Timothy M (Editor) ; Snipp, C. Matthew (Editor)

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, January 2015, Vol.657(1), pp.37-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716214547476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...