skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...