skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of awareness that food intake is being measured by a universal eating monitor on the consumption of a pasta lunch and a cookie snack in healthy female volunteers

Thomas, J.M. ; Dourish, C.T. ; Higgs, S.

Appetite, 1 September 2015, Vol.92, pp.247-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2015.05.034

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...