skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

No appetite or food intake functionality of Fabuless™ (Olibra™) in processed food products

Smit, H.J ; Keenan, E ; Kovacs, E.M.R ; Wisemand, S.A ; Peters, H.P.F ; Mela, D.J ; Rogers, P.J

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.545-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.032

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...