skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task

Price, M. ; Lee, M.D. ; Higgs, S.

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.633-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...