skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WITHDRAWN: Recall of a recent meal decreases afternoon snack food intake: No effect of manipulation of snack food palatability

Williamson, A.C. ; Higgs, S.

Appetite [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.03.223

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...